آی پی چیست و چه کاربردی دارد ؟

آی پی چیست و چه کاربردی دارد ؟

برای هر تعاملی نیاز به مبدا و مقصد است. برای ارسال نامه شما باید آدرس خود و آدرس گیرنده را روی نامه یتان بنویسید آدرس گیرنده را برای اینکه مخاطبتان نامه را دریافت کند و آدرس خودتان را برای اینکه اگر مخاطبتان خواست جوابی بدهد آدرس شما را داشته باشد تا پاسخش را ارسال کند، می نویسید. کار در شبکه ی اینترنت نیز به همین شکل است با این...