1395/07/01

واحد های اندازه فونت در css

برای مشخص کردن اندازه فونت چندین واحد در css داریم:

Point
Picas
Pixel
Ems

واحد Point و Picas برای اندازه فونت هنگام چاپ استفاده میشوند.

 ساده ترین راه برای تعیین اندازه فونت استفاده از پیکسل است،  این واحد برای نمایش روی صفحه مانیتور مناسب است و به هیچ وجه نباید در چاپ یک سند از آن استفاده کرد.

ای ام اس یک واحد نسبی است هر ای ام برابر ارتفاع یک M است. در این حالت اگر اندازه صفحه مرورگر را عوض کنید و یا در بخش تنظیمات مرورگرتان ابعادی برای نمایش نوشته ها در نظر بگیرید متن با توجه به این موارد تغییر میکند. این حالت و انعطاف پذیری را در مورد پیکسل نداریم.

یک پوینت = یک هفتادو دوم اینچ

یک پیکا = یک ششم اینچ

یک پیکسل = ۰٫۰۱۰۴۱۶۶۶۷ اینچ

 

نظرات